Sl.No Name Designation Image
1 Anusha George President
2 Madhushree N K Vice President
3 Anjali Karthikeyan Secretary
4 Sneha K B Sports Secretary
5 Navaz Vice Sports Secretary
6 Kathijabi Literary Secretary
7 Jisha Rahel Cheriyan Cultural Secretary
8 Amruthavani Vice Cultural Secretary